Jubileusz 55-lecia Koła Przewodników Miejskich i Terenowych Oddziału PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni

 

Ważną uroczystością środowiska przewodnickiego był obchodzony w interesującej oprawie Jubileusz 55-lecia Koła Przewod­ni­ków Miejskich i Terenowych Oddziału PTTK Marynarki Wo­jen­nej w Gdyni, który od­by­ł się wiosną 2019 roku pod hasłem: Gospodarka mor­ska – jak to działa?

styczeń-marzec/1(1)2020

Uczestnicy, reprezentujący rozmaite środo­wis­ka prze­wodnickie, przybyli niemal z całej Polski, między innymi: Ciechanowa, Częstochowy, Gi­życka, Jastrzębia Zdroju, Łodzi, Ostrowa Wielkopolskiego, Płocka, Szamotuł, Trze­biatowa, Złotowa czy wreszcie Warszawy. Nie zabrakło oczywiście goś­ci z bliższej okolicy, czyli Lęborka, Słupska, Wejherowa oraz Gdańska. Przybyli oni razem z gospodarzami – członkami koła. Wszyscy zebrali się w  wy­twornych, klasycystycznych wnętrzach gdyńskiego Klubu Marynarki Wojennej „Riwiera”, biorąc udział w uro­czys­tym rozpoczęciu, po którym na­stą­piły wystąpienia zaproszo­nych gości, w tym przedstawicieli Urzędu Miasta Gdy­ni, na czele z przewod­ni­czą­cą Rady Miasta Joanną Zielińską i naczelnikiem Wydziału Ochrony Dziedzictwa UM Gdyni Markiem Stępą. Wręczono również dyplomy PTTK, które otrzymały Krystyna Bazylko, Barbara Herdzik, Joanna Leman, Elżbieta Malec i Ewelina Marciniak oraz Brązową Honorową Odznakę PTTK, którą wręczono Markowi Filipskiemu. Prezesowi koła Jarosławowi Kaczmarczykowi Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek przyznał Medal "Civitas e Mari".
Jubileuszową sesję uświetnił występ zespołu wokalnego „Reling” 3 Flotylli Okrętów, który przypomniał szereg pieśni o tematyce morskiej. Następnie zaproszeni pre­le­gen­ci przedstawili kilka zagad­nień zwią­­za­nych z prowadzoną w Gdyni gospo­dar­ką morską. Dyrektor Bałtyckiego Portu Nowych Technologii Ra­do­sław Wika, opisał historię oraz perspektywy rozwoju kierowanego przez sie­bie przedsiębiorstwa. Tematem prelekcji dyrektora Baltic Contai­ner Terminal Michała Kużajczyka, były polskie porty na ryn­ku świa­to­wych przewozów kontenerowych. Nieco później odbyła się in­te­re­sująca wy­ciecz­ka autokarowa, podczas której ciekawych informacji udzielał prezes Koła Jarosław Kaczmarczyk. W ramach wycieczki uczestnicy odwiedzili główną sie­dzi­bę Bałtyckiego Portu Nowych Technologii (podziwiając unikatowy pod­ziem­ny schron i wspaniałą, rozciągającą się z najwyższego piętra panoramę gdyń­­skich stoczni). Szczególną atrakcją była znakomicie utrzymana, zabytkowa mo­to­rówka sanitarna „Samarytanka” (pierwsza morska jednostka zbudowana w Polsce po odzyskaniu niepodległości), której historię z dużą dozą humoru przy­pomniał Robert Chrzanowski. Kolejnym punktem programu było zwie­dze­nie terenów Terminalu Kontenerowego Baltic Container Terminal, gdzie w rolę prze­wodnika świetnie wcielił się dyrektor handlowy firmy. Przekazał on szereg fachowych szczegółów dotyczących kontenerów oraz ich przeładunku, a tak­że służących doń kilku imponujących (ponad stumetrowej wysokości) suwnic placowych (w tym dwóch o wdzięcznych imionach „Gdynka” i „Gdynek”). Os­tat­­nim odwiedzonym miejscem był oksywski Cmentarz Marynarki Wojennej, gdzie uczestnicy złożyli kwiaty oraz zapalili znicze w Kwaterze Pamięci (mię­dzy innymi na grobie słynnego admirała floty Józefa Unruga i marynarzy za­mor­dowa­nych w ramach stalinowskich represji, w tym ofiar głośnego Procesu Ko­mandorów). Stosownych, szczegółowych wyjaśnień udzielił Robert Chrzanowski. Obfitujący w wie­le roz­maitych wrażeń dzień zakończyła istna uczta duchowa w postaci musicalu w gdyńskim Teatrze Muzycznym, będącego interesującą, oryginalnie wyreżysero­wa­ną przez Woj­ciecha Kościelniaka, adaptacją powieści pt.: Lalka Bolesława Prusa.
Kolejnego dnia, uczestnicy udali się na pieszą wycieczkę Bulwarem Nadmorskim i po molo, gdzie obej­rze­li niedostępne dla standardowych zwiedzających zaplecze słynnego Akwarium Gdyńskiego. Szczególnym, dającym wiele radości oraz niezapomnianych wra­żeń­, „gwoździem programu” była możliwość obsługi wyjątkowo nowoczesnego symulatora manewrowego, znajdującego się na Wydziale Nawigacji gdyńskiego Uniwersytetu Morskiego. Innego rodzaju atrakcją było zwiedzanie wnętrz bu­dyn­ku powstałej w 1935 roku gdyńskiej Iz­by Bawełny, będącego perłą archi­tek­tu­ry modernistycznej, zbudowanego w 1938 roku według projektu najwybitniej­sze­go architekta międzywojennej Gdyni Wacława Tomaszewskiego. Oczywiś­cie nie za­brak­ło fachowych wyjaśnień dotyczących uprawy bawełny, jej gatun­ków, kontroli jakości bądź importu.

Krystian Mielczarski