Kategoria: Konferencje szkolenia

Zjazd Fotokrajoznawców

Zjazd fotografów krajoznawców PTTK w Łodzi   W połowie października ub.r. w Łodzi obradował I ogólnopolski zjazd klubów i komisji fotografii krajoznawczych oraz terenowych referatów weryfikacyjnych PTTK. W spotkaniu, otwartym przez przewodniczącego Komisji Foto-Kraj. ZG PTTK Jerzego Maciejewskiego uczestniczyło ok. 30 turystów z Chorzowa, Cieszyna, Elbląga, Gdyni, Malborka, Myszkowa, Pleszewa, a w ich gronie członkowie…
Read more

Konferencja przedkongresowa w Siedlcach

  • Blacha przewodnicka(1)
  • IMG_4556
  • IMG_7684
  • IMG_7710

 

W dniach 19-20 czerwca 2021 roku w Siedlcach odbyła się zorganizowana przez Oddział PTTK „Podlasie” w Siedlcach Konferencja przedkongresowa pt. „W odnajdywaniu tożsamości”, pod honorowymi patronatami Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz Prezydenta Miasta Siedlce Andrzeja Sitnika. Przedsięwzięcie miało miejsce w gmachu Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Celem konferencji było wypracowanie materiałów na VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego, który odbędzie się w Łodzi pod hasłem „Krajoznawstwo wobec tradycji i wyzwań współczesności”. Z uwagi na pandemię termin Kongresu został przesunięty na rok 2022. Ponadto, ważnym elementem konferencji było uczczenie jubileuszu 70-lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz przypomnienie postaci Józefa Mikulskiego z okazji 50. rocznicy jego śmierci; prezesa Zarządu Oddziału w latach 1959–1967, wybitnego nauczyciela, pedagoga, krajoznawcy, odkrywcy grodzisk na Mazowszu.

Współorganizatorami konferencji było Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK i działające przy Oddziale Koło Przewodników Terenowych i Pilotów PTTK im. Marii Żyburowej, które świętowało swój jubileusz 50-lecia działalności. Konferencję zorganizowano przy współudziale partnerów: Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Siedleckiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Brama”, Oddziału Mazowieckiego Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, Dworu Mościbrody oraz Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Uczestnicy konferencji: przewodnicy, krajoznawcy i turyści mieli okazję wziąć udział w wycieczkach krajoznawczych, które społecznie poprowadzili siedleccy przewodnicy PTTK: Eugeniusz Skorupka i Urszula Obrępalska. Decyzją Kapituły Odznaczeń ZG PTTK uhonorowano prezes Zarządu Koła Dorotę Mączkę odznaką „Zasłużony w pracy PTTK wśród Młodzieży” w stopniu złotym, a odznaką w stopniu srebrnym – Józefa Dumę, przewodnika PTTK i prezesa Komisji Rewizyjnej Oddziału. Decyzją Komisji Przewodnickiej ZG PTTK odznaką „Zasłużony Przewodnik PTTK” zostali uhonorowani Stanisław Czajka i Eugeniusz Skorupka. Wyróżniającym się w pracy społecznej przewodnikom listy gratulacyjne wręczył Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik. Listy te otrzymali: Dorota Mączka, Janusz Malewicz, Stanisław Czajka, Eugeniusz Skorupka, ks. Jerzy Grochowski, Dariusz Piwowarczyk, Natalia Zyśk, Sławomir Kordaczuk, Józef Duma, Jerzy Chromik, Małgorzata Borkowska, Urszula Obrępalska i Agnieszka Szarek-Kozaczuk.

Jak powiedziała prowadząca konferencję Anna Kirchner, prezes Zarządu Oddziału, przygotowania do konferencji były dość stresujące, bowiem wydarzenie to było zaplanowane i dopięte na ostatni guzik w marcu ubiegłego roku, a z powodu pandemii termin jego realizacji przekładano trzykrotnie. Dodatkowym utrudnieniem były zmieniające się przepisy dotyczące limitu dozwolonej liczby uczestników konferencji, co w połączeniu z wielkością sali i koniecznością zachowania odpowiedniego dystansu, wymusiło ograniczenie tej liczby do 80 osób. Organizatorów cieszy fakt, że poza jednym wyjątkiem, przybyli wszyscy prelegenci, a referat nieobecnej prof. Violetty Machnickiej udało się wydrukować i przekazać wszystkim uczestnikom. Założeniem organizatorów jest, aby wszystkie referaty z uwagi na ich ciekawą treść, a zwłaszcza wartości poznawcze, ukazały się w formie wydawniczej jako materiały pokonferencyjne do wykorzystania na VII Kongresie Krajoznawstwa Polskiego.

 

Treści zawarte wystąpieniach prelegentów były niezwykle ciekawe i różnorodne. Dorota Mączka wygłosiła referat na temat 50-tej rocznicy istnienia Koła Przewodników Terenowych i Pilotów im. Marii Żyburowej.
O ciekawostkach historycznych, turystycznych i przyrodniczych pogranicza Podlasia, Mazowsza i Lubelszczyzny mówił Sławomir Kordaczuk, prezentując także przykłady tras wycieczkowych do zwiedzania. Ważny temat, jakim jest znaczenie Traktu Brzeskiego w historii i rozwoju ziem Wschodniego Mazowsza i zachodniej części Południowego Podlasia w 200-lecie budowy poruszył Stanisław Czajka, zaś Wojciech Radzikowski podzielił się wiedzą   o kulinarnym dziedzictwie i znaczeniu produktu regionalnego i lokalnego w turystyce. Anna Kirchner
w swym referacie przedstawiła sylwetkę Józefa Mikulskiego – odkrywcę grodzisk na Mazowszu, zaś Andrzej Gordon wygłosił referat pt. „W odnajdywaniu tożsamości”.

Urząd Marszałkowski reprezentowała Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, zaś Miasto Siedlce – prezydent Andrzej Sitnik. Gminę Siedlce reprezentował wójt gminy dr Henryk Brodowski, Zarząd Główny PTTK – prof. Jacek Potocki, członek Komitetu Naukowego VII Kongresu Krajoznawstwa Polskiego. Przedstawicielem Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK byli: Joanna Lipińska i Mieczysław Żochowski. Muzeum Regionalne
w Siedlcach reprezentował Sławomir Kordaczuk, Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Brama” – Zbigniew Piwoński i Ewa Frymus, Oddział Mazowiecki Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego – Wojciech Radzikowski, Dwór Mościbrody – Małgorzata Borkowska, Nadbużańską Lokalną Organizację Turystyczną – Andrzej Brochocki.

 

Tekst Anna Kirchner

Kongresy Krajoznawstwa Polskiego

Czym jest Kongres? W Encyklopedii Gutenberga czytamy, że jest to zjazd w celu odbycia narad i powzięcia uchwał w zakreślonych programem sprawach. Kongresy, powszechnie uważane za wydarzenia prestiżowe, mające szeroki zasięg i wpływ na ukierunkowanie przedsięwzięć, podejmowanych wspólnie przez zainteresowane grupy przedstawicieli nauki, praktyki, życia społecznego i polityki, nie są pojmowane jako organy władzy. Ich celem…
Read more

Kongres w Łodzi… co zdołaliśmy zrobić przed pandemią?

Organizacja przedsięwzięcia takiego jak kongres trwa kilka lat. Prace merytoryczne i organizacyjne VII Kongresu Krajoznawstwa Polskiego trwały od roku 2018 i na chwilę obecną zostały zawieszone, decyzją prezydium Zarządu Głównego PTTK. Trwają rozważania, kiedy to ważne dla krajoznawstwa polskiego przedsięwzięcie należy zorganizować, aby uczestnicy nie byli zagrożeni COVID-19. Aktualizacja: decyzją Zarządu Głównego PTTK (Uchwała nr…
Read more

Sejmiki przedkongresowe w Olsztynie

Za kilka lat, w roku 2023 przypada 550 rocznica urodzin najwybitniejszego mieszkańca  Warmii – Mikołaja  Kopernika. Właśnie  ta  data spowodowała, że oba przedkongresowe sejmiki (2019 i 2020), poprzedzające VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego w Łodzi, poświęcone były głownie tematom kopernikańskim, czyli związanym bezpośrednio lub pośrednio z postacią  naszego wybitnego astronoma i Warmią, na której spędził niemal…
Read more

Świętokrzyski Przedkongresowy Sejmik Krajoznawczy w Końskich

W cykl wydarzeń poprzedzających Kongres Krajoznawstwa Polskiego włączył się Oddział PTTK w Końskich oraz działające w jego strukturach Muzeum Regionalne PTTK i Komisja Opieki nad Zabytkami. Obrady toczące się pod hasłem: Możliwości wykorzystania turystycznego zabytków Staropolskiego Okręgu Przemysłowego miały miejsce 23 listopada 2019 roku w gościnnych progach budynku Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości. styczeń-marzec/1(1)2020 W obradach  wzięło…
Read more

Wielkopolski Przedkongresowy Sejmik Krajoznawczy

W Swarzędzkim Centrum Historii i Sztuki (SCHiS) odbył się Wielkopolski Przedkongresowy Sejmik Krajoznawczy, organizowany przez Oddział PTTK „Meblarz”. Swój akces zgłosiło prawie pięćdziesięciu uczestników z terenu Wielkopolski i innych regionów. styczeń-marzec/1(1)2020 W prowadzonych przeze mnie 29 lutego 2020 obradach, wzięli udział także zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Grzegorz Taterka oraz przewodnicząca Rady Miejskiej…
Read more

Sejmik Przedkongresowy w Kielcach

Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa województwa świętokrzyskiego, wspólnie z Muzeum Historii Kielc zorganizowało sejmik krajoznawczy, poprzedzający VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego w Łodzi. Jego obrady przebiegały pod hasłem: Krajoznawstwo w świętokrzyskiem – wczoraj, dziś i jutro. styczeń-marzec/1(1)2020 Pracami kierował przewodniczący Kolegium, Członek Honorowy PTTK dr Andrzej Rembalski. W sejmiku uczestniczyło grono krajoznawców z terenu województwa, a rangę spotkania podniósł…
Read more

VI spotkanie i szkolenie pomorskich krajoznawców Gdańsk’2020

Spotkaniem połączonym ze szkoleniem regionalnych krajoznawców, Pomorska Komisja Krajoznawcza PTTK Pomorskiego Porozumienia Oddziałów PTTK w Gdańsku zainicjowała działalność w 2020 roku. styczeń-marzec/1(1)2020 25 stycznia, dzięki przychylności dyrektora Muzeum Roberta Domżały, pomorscy krajoznawcy gościli w przyjaznych progach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Panel teoretyczny spotkania odbył się w Ośrodku Kultury Morskiej. Ilość uczestników była imponująca, gdyż…
Read more

Sejmik Przedkongresowy w Krakowie

Kilka miesięcy przed planowanym na jesień tego roku VII Kongresem Krajoznawstwa Polskiego, odbył się Małopolski Sejmik Krajoznawczy pod hasłem: Krajoznawstwo w Małopolsce. Tradycja – współczesność – tożsamość. styczeń-marzec/1(1)2020 Głównym organizatorem wydarzenia, które miało miejsce w dniu 30 marca 2019 w Krakowie, był Małopolski Krąg Seniorów PTTK z udziałem innych jednostek PTT: Regionalnego Forum Oddziałów Małopolskich, Oddziału Krakowskiego…
Read more