Mórkowskie atrakcje

Czy małe miejscowości mogą mieć ciekawe, nie­zwykłe obiekty, które powinny przyciągać tury­stów? Wieś Mórkowo w powiecie leszczyńskim zaświadcza, że tak, a czasem bywa, że takich obiek­tów znajdziemy w nich nawet i dwa.

Leżące nieco na uboczu, 3 km na południowy zachód od gminnego Lipna, przy drodze do Wilko­wic, Mórkowo znane jest już od 1362 roku. Przy głównym skrzyżowaniu urządzono niewielkie miejsce odpoczynku, z ławeczkami pod drewnia­nym „grzybkiem” i skromną kompozycją ozdobnej zieleni. W sąsiedztwie, w 2014 roku, posadzono jeden z Dębów Wolności, które pojawiły się w całej Polsce na 25-lecie przemian ustrojowych.

Niedaleko skrzyżowania dróg wznosi się późno­gotycki kościół Wszystkich Świętych. Zbudowany został zapewne w drugiej połowie XVI wieku, a kon­sekrowano go w 1638 roku. Drewniana wieża zwieńczona blaszanym hełmem z latarnią powstała około 1909 roku. Z zewnątrz świątynia nie wygląda zbyt efektownie, choć uwagę zwraca prosto zamknięta ściana wschodnia. W czasie, kiedy budowano kościół, stosowano trójboczne zakończenie prezbi­terium (choć w niedalekim Kościanie występuje sied­mioboczne!). Prosta ściana w Mórkowie może być nawiązaniem do wczesnego okresu rozwoju stylu gotyckiego (miejscowego proboszcza Marcina odno­tował już dokument z 1405 roku) albo po prostu prze­jawem prymitywnego budownictwa „na prowincji”.

Nietypowo i ciekawie przedstawia się wnętrze świątyni. Nawa została zbudowana na planie kwadratu, a typowe dla gotyku sklepienie gwiaździste o zróżnicowanym układzie podtrzymują dwie grube kolumny. Umieszczenie ich pośrodku jest przyczyną podawania w niektórych publika­cjach, że to kościół dwunawowy. Gdy spojrzymy na rzut świątyni i widoczny na nim układ przypór znajdujących się w narożach nawy, pojawia się przypuszczenie, że pierwszym etapem budowy był ów kwadrat nawy, a prezbiterium i przybudówki powstały później.

Prezbiterium, węższe i niższe od nawy, również ma kształt kwadratu. Znajdujący się tu główny ołtarz ma formę neogotycką, z obramieniami zaokrąglonymi w charakterystyczny kształt „oślego grzbietu”. Starsze, bo z XVIII wieku, są znaj­dujący w tym ołtarzu przemalowany obraz Świętych Obcowanie i cztery rzeźby świętych. Z okresu budowy świątyni zachowały się dwie piaskow­cowe płyty nagrobne z postaciami zmarłych. Nakryciem prezbiterium jest strop kasetonowy z 1931 roku.

Obok kościoła prowadzi wjazd do piętrowego dworu z końca XIX wieku, który dziś, po rozbudowie, pełni funkcję nowicjatu Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Budowlę otacza ładnie utrzymany park krajobrazowy o powierzchni 4 ha. Tuż przy dworze położony jest niewysoki, otoczony fosą kopiec. W tym miejscu stało w XIV, a może XV wieku domostwo właścicieli wsi, których wówczas zapisywano jako Morkowskich. Była to tzw. obronna siedziba na kopcu, gdzie na stożku ziemnym stawiano drewnianą (rzadziej murowaną z kamieni lub cegieł) wieżę mieszkalną. Wokół przebiegała fosa, zasilana wodą ze stawu (w ostatnich suchych latach trochę tej wody brakuje). Do naszych czasów zachowało się bardzo mało takich średnio­wiecznych budowli, trochę więcej można obejrzeć ich podstaw ziemnych. Analogiczny i dobrze zachowany stożek znajduje się też przy kościele w pobliskich Wilkowicach.

Tekst Paweł Anders
Regionalista, krajoznawca, autor publikacji o Wielkopolsce
i przewodników turystycznych, Członek Honorowy PTTK.

Zdjęcia Paweł Anders, Marek Jankowski/lesznoregion.pl

Kolumny podtrzymujące gotyckie sklepienie kościoła