Redakcja

Redakcja „Turysty” zaprasza  do współpracy. Nieustannie poszukujemy interesujących tekstów na tematy związane z profilem naszego czasopisma. Nasze grono redakcyjne nie jest zamknięte. Stale powiększająca się liczba  autorów współpracujących z wydawnictwem autorów, owocuje różnorodnością tekstów  i form piśmienniczych.

W przypadku nowych autorów, publikacja na łamach naszego czasopisma oraz na bardzo często odwiedzanym portalu www/turysta.pttk.pl.pl  oraz FB "Turysty" może być wspaniałym narzędziem promocji w branży turystyczno-krajoznawczej.


TURYSTA Czasopismo turystyczno-krajoznawcze

Numer ISSN:  2719-5252

Wydawca: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Wydawnictwo PTTK "Kraj", ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa, e-mail: turysta@pttk.pl

Kolegium redakcyjne: Maria Janowicz (redaktor naczelna, maria.janowicz@pttk.pl
tel. 513 77 33 06), Krystyna Jaworska (redaktor prowadząca, wydawnictwokraj@pttk.pl), Marian Jurak, Małgorzata Pawłowska, Mieczysław Żochowski.

Zespół redakcyjny: Szymon Bijak, Jarosław Kaczmarczyk, Dariusz Kużelewski, Jerzy Maciejewski, Jan Paweł Piotrowski, Andrzej Rembalski, Anna Rotko, Zbigniew Rudziński, Agnieszka Wałach, Ryszard Wrzosek.

Redakcja techniczna: Firma JANUS-IT

Redakcja nie przewiduje honorariów za nadesłane materiały publicystyczne oraz zastrzega sobie prawo do redakcji, adiustacji i korekty tekstów.

 

 

 

 

 

Szanowni Autorzy! Jeżeli jesteście zainteresowani współpracą z naszym wydawnictwem, polecamy zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, w celu uzyskania informacji na temat zasad przyjmowania i publikowania tekstów na naszych łamach.

Wskazówki dla autorów

 1. Nazwa pliku tekstowego powinna zaczynać się od pełnego nazwiska autora i pierwszej litery imienia np. NowakA.doc.
 2. Nadesłany tekst powinien spełniać następujące parametry techniczne: czcionka Times New Roman, wielkość: 12 punktów; interlinia 1,5; marginesy 2,5; objętość 3000-7000 znaków. Jeżeli do tekstu załączone są zdjęcia/grafiki, należy je przesyłać w osobnych plikach w rozdzielczości minimum 300 DPI (zakładamy, że będą użyte do druku). W przypadku, gdy pliki graficzne są własnością osób trzecich, autor zobowiązany jest do uzyskania zgody na ich wykorzystanie.
 3. Redakcja nie przyjmuje tekstów opublikowanych wcześniej (także elektronicznie) oraz zastrzega sobie prawo do skracania i opracowywania redakcyjnego nadsyłanych tekstów.
 4. Opracowanie należy złożyć w formie elektronicznej – wysyłając plik w formacie MS Word pocztą elektroniczną z załącznikiem. Prosimy o podanie danych kontaktowych zawierających adres do korespondencji, telefon, adres e-mail.
 5. Do każdego tekstu prosimy o dołączenie Oświadczenia Autora wraz z Klauzulą informacyjną (postać tradycyjna lub skan).

Oświadczenie autora

Ja, <imię i nazwisko>, zamieszkały <adres>, udzielam licencji Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Zarządowi Głównemu na bezterminowe
i nieodpłatne wykorzystanie  tekstu mojego autorstwa pt. <tytuł>,  … szt. fotografii <tematyka>  w periodyku oraz na utrwalanie i reprodukowanie drukiem, a także w wersji elektronicznej na stronie internetowej. Wyrażam zgodę na opracowanie redakcyjne, adiustację i korektę nadesłanego przeze mnie tekstu (w tym skracanie). Załączone do tekstu zdjęcia, których autorzy nie zostali podani, pochodzą z ogólnodostępnych zasobów internetowych.                                                                                                            …………………………………………..                                       ……………………………………………….

Data, miejscowość                                                                           Podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny PTTK z siedzibą 00-075 Warszawa, Senatorska 11.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest  Paweł Sternik kontakt - abi@pttk.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania umowy, a po zakończeniu umowy administrator będzie przechowywać Pani/Pana dane przez czas zgodny z przepisami prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
 10. Żadne decyzje nie będą oparte na automatycznym  przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

…………………………………………………………………..

Data i czytelny podpis