Redakcja

TURYSTA Czasopismo turystyczno-krajoznawcze

Numer ISSN:  2719-5252

Wydawca: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,Wydawnictwo PTTK "Kraj", ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa, e-mail: turysta@pttk.pl

Kolegium redakcyjne: Maria Janowicz (redaktor naczelna maria.janowicz@pttk.pl
tel. 513 77 33 06), Marian Jurak, Małgorzata Pawłowska, Dominika Szymborska (sekretarz redakcji dominika.szymborska@pttk.pl tel. 513 768 498), Mieczysław Żochowski.

Zespół redakcyjny: Szymon Bijak, Stanisław Harajda, Jarosław Kaczmarczyk, Dariusz Kużelewski, Jerzy Maciejewski, Jan Paweł Piotrowski, Andrzej Rembalski, Anna Rotko, Zbigniew Rudziński, Agnieszka Wałach, Ryszard Wrzosek.

Współpracują:
Irena Batura, Wojciech Batura, Danuta Cierpisz, Przemysław Ciszewski, Dariusz Dębski, Andrzej Dragacz, Jan Jagodziński, Inga Klaybor-Romańska, Kamila Kornacka, Andrzej Kowol, Kazimierz J. Latuch, Joanna Leman, Joanna Lipińska, Krystian Mielczarski, Jacek Potocki, Monika Rozum, Tomasz Rzewuski, Wojciech Skóra,  Grażyna Szafińska, Włodzimierz Szafiński, Danka Ślipy, Teresa Świerubska, Roman Szubrycht, Krzysztof Tęcza, Andrzej Wąsikowski, Mirosław Zbigniew Wojalski, Natalia Wojtyra.

Redakcja techniczna: Michał Węgrzycki

Redakcja nie przewiduje honorariów za nadesłane materiały publicystyczne oraz zastrzega sobie prawo do redakcji, adiustacji i korekty tekstów.

Szanowni Autorzy! Jeżeli jesteście zainteresowani współpracą z naszym wydawnictwem, polecamy zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, w celu uzyskania informacji na temat zasad przyjmowania i publikowania tekstów na naszych łamach.

Wskazówki dla autorów

 1. Nazwa pliku tekstowego powinna zaczynać się od pełnego nazwiska autora i pierwszej litery imienia np. NowakA.doc.
 2. Nadesłany tekst powinien spełniać następujące parametry techniczne: czcionka Times New Roman, wielkość: 12 punktów; interlinia 1,5; marginesy 2,5; objętość 3000-7000 znaków. Jeżeli do tekstu załączone są zdjęcia/grafiki, należy je przesyłać w osobnych plikach w rozdzielczości minimum 300 DPI (zakładamy, że będą użyte do druku). W przypadku, gdy pliki graficzne są własnością osób trzecich, autor zobowiązany jest do uzyskania zgody na ich wykorzystanie.
 3. Redakcja nie przyjmuje tekstów opublikowanych wcześniej (także elektronicznie) oraz zastrzega sobie prawo do skracania i opracowywania redakcyjnego nadsyłanych tekstów.
 4. Opracowanie należy złożyć w formie elektronicznej – wysyłając plik w formacie MS Word pocztą elektroniczną z załącznikiem. Prosimy o podanie danych kontaktowych zawierających adres do korespondencji, telefon, adres e-mail.
 5. Do każdego tekstu prosimy o dołączenie Oświadczenia Autora wraz z Klauzulą informacyjną (postać tradycyjna lub skan).

Oświadczenie autora

Ja, <imię i nazwisko>, zamieszkały <adres>, udzielam licencji Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Zarządowi Głównemu na bezterminowe
i nieodpłatne wykorzystanie  tekstu mojego autorstwa pt. <tytuł>,  … szt. fotografii <tematyka>  w periodyku oraz na utrwalanie i reprodukowanie drukiem, a także w wersji elektronicznej na stronie internetowej. Wyrażam zgodę na opracowanie redakcyjne, adiustację i korektę nadesłanego przeze mnie tekstu (w tym skracanie). Załączone do tekstu zdjęcia, których autorzy nie zostali podani, pochodzą z ogólnodostępnych zasobów internetowych.                                                                                                            …………………………………………..                                       ……………………………………………….

Data, miejscowość                                                                           Podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny PTTK z siedzibą 00-075 Warszawa, Senatorska 11.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest  Paweł Sternik kontakt - abi@pttk.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania umowy, a po zakończeniu umowy administrator będzie przechowywać Pani/Pana dane przez czas zgodny z przepisami prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
 10. Żadne decyzje nie będą oparte na automatycznym  przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

…………………………………………………………………..

Data i czytelny podpis