Kongres w Łodzi… co zdołaliśmy zrobić przed pandemią?

Organizacja przedsięwzięcia takiego jak kongres trwa kilka lat. Prace merytoryczne i organizacyjne VII Kongresu Krajoznawstwa Polskiego trwały od roku 2018 i na chwilę obecną zostały zawieszone, decyzją prezydium Zarządu Głównego PTTK. Trwają rozważania, kiedy to ważne dla krajoznawstwa polskiego przedsięwzięcie należy zorganizować, aby uczestnicy nie byli zagrożeni COVID-19.

Aktualizacja: decyzją Zarządu Głównego PTTK (Uchwała nr 173/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 4 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę ZG PTTK nr 76/XIX/2018 z dnia 23 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia terminu Kongresu Krajoznawstwa Polskiego oraz powołania Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego Kongresu) VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego odbędzie się we wrześniu 2022 roku w Łodzi.

marzec-czerwiec/2(2)2020

Na podstawie uchwały XIX Walnego Zjazdu PTTK z września 2017 r. w sprawie udziału Towarzystwa w obchodach stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz organizacji VII Kongresu Krajoznawstwa Polskiego, Zarząd Główny PTTK podjął uchwałę nr 76/XIX/2018 w czerwcu 2018 r. z późn. zm., w której przyjęto realizację kongresu w dniach  17-20 września 2020 r. w Łodzi, zatwierdzono hasło programowe „Krajoznawstwo wobec tradycji i wyzwań współczesności” i powołano komitety: naukowy i organizacyjny.

W składzie Komitetu Naukowego znaleźli się znakomici krajoznawcy: prof. dr hab. Janusz Zdebski – przewodniczący, dr Szymon Bijak, dr hab. Małgorzata Durydiwka, mgr Andrzej Gordon, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, dr hab. Zygmunt Kruczek, dr hab. Pola Kuleczka, dr Dariusz Kużelewski, dr Franciszek Midura, dr Paweł Miśkowiec, dr hab. Urszula Myga-Piątek, ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski, dr Józef Partyka – sekretarz, dr hab. Jacek Potocki, dr Andrzej Rembalski, mgr Stanisław Sikora, dr Andrzej Stasiak, dr Aleksandra Staszak, dr Andrzej Wasilewski, mgr Edward Wieczorek, dr hab. Bogdan Włodarczyk, dr Dominik Ziarkowski i dr Bernadetta Zawilińska.

Kwestie organizacyjne powierzono Zespołowi Organizacyjnemu, któremu przewodniczył Adam Jędras, Sekretarz Generalny ZG PTTK wraz z dyrektorem Biura Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego Markiem Lawinem, prodziekanem Wydziału Nauk Geograficznych Sławojem Tanasiem, prezesem Łódzkiej Organizacji Turystycznej Tomaszem Koralewskim, główną księgową ZG PTTK Anną Bogacką-Zań, dyrektorem Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi Andrzejem Danowskim, kierownikiem Centralnej Biblioteki ZG PTTK Marią Janowicz, kierownikiem Działu Programowo-Promocyjnego ZG PTTK Joanną Kośnik, prezesem Oddziału PTTK w Łodzi Ryszardem Mamenasem oraz kierownikiem Działu Organizacyjno-Administracyjnego ZG PTTK Natalią Wojtyrą.

Uzyskano patronaty honorowe Polskiej Organizacji Turystycznej, Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera, Wojewody Łódzkiego Tobiasza Adama Bocheńskiego, Metropolity Łódzkiego ks. Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Regionalnej Organizacji Turystycznej i Łódzkiej Organizacji Turystycznej.

Zaproszenie do Komitetu Honorowego przyjęli: senator Rzeczypospolitej Polskiej VIII i IX kadencji Ryszard Bonisławski, prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Antoni Różalski, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Hieronim Andrzejewski, prezes Zarządu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.

Komitet Naukowy Kongresu zaproponował następujące bloki tematyczne, które będą tematami wiodącymi zespołów kongresowych:

  • Zespół I „Krajoznawstwo wobec przestrzeni”.
  • Zespół II „Krajoznawstwo dzisiaj – nowe czasy, nowe formy, nowe pokolenia. Mój długoletni związek z PTTK”.
  • Zespół III „Z przeszłości w przyszłość – krajoznawstwo wobec współczesnych odniesień kultury”.
  • Zespół IV „Krajoznawstwo wobec nauki i nauczania”.

W pierwszym kwartale 2020 roku, do sekretarza Zespołu Naukowego dr Józefa Partyki, wpłynęło 81 artykułów zgłoszonych przez naukowców i krajoznawców. Podjęte zostały prace nad kolejnym tomem „Warsztatów z Geografii Turyzmu” oraz „Ziemi” (2020) z artykułami przygotowanymi na Kongres.

Zakończone zostały prace redakcyjne i wydano drukiem „Kanon krajoznawczy województwa łódzkiego” pod red. Jolanty Adamczyk, Bogdana Włodarczyka i Andrzeja Stasiaka oraz „Ziemię” (2019) pod red. Józefa Partyki, z wyborem artykułów referowanych w ramach sesji krajoznawczych „Mijające Krajobrazy Polski”.

Działania Zespołu Organizacyjnego przy przygotowywaniu Kongresu, wspierali łódzcy partnerzy, należy tu wymienić dziekana Wydziału Nauk Geograficznych Bogdana Włodarczyka, dyrektora Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Radosława Marca, dyrektora Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej Tomasza Koralewskiego, prezesa Oddziału PTTK im. Czeraszkiewicza Ryszarda Mamenasa, dyrektora Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK Andrzeja Danowskiego.

Program trzydniowego Kongresu przewiduje obrady plenarne oraz dyskusje panelowe, realizowane w gościnnych progach Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Tam również będą prezentowane wystawy tematyczne związane z krajoznawstwem i przyrodą, przygotowane przez PTTK i WNG UŁ, zaś materiały promocyjne o Łodzi i okolicach uczestnicy Kongresu otrzymają dzięki Regionalnej i Łódzkiej Organizacji Turystycznej.

Wieczory uczestnikom Kongresu urozmaicą koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w Filharmonii Łódzkiej oraz występ plenerowy Amatorskiego Zespołu Regionalnego im. Wł. St. Reymonta z programem pt. „Wesele Boryny”.

Program Kongresu przewiduje wycieczkę przedkongresową dla zainteresowanych Łódzką Koleją Aglomeracyjną do Arboretum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Rogowie. Koło Przewodników im. R. Rembielińskiego przy Łódzkim Oddziale PTTK przygotowało programy wycieczek przedkongresowych autokarowych dla uczestników VII Kongresu Krajoznawstwa Polskiego, w czasie poprzedzającym obrady kongresowe pod hasłem: „Łódź–wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego w czterech wariantach tematycznych: Łódzkie judaica, Śladami kultury niemieckiej po Łodzi, Rosyjskimi śladami po Łodzi i Łódź – ewenement na współczesnej mapie Polski”.

Młodzież ze szkół łódzkich we wszystkie dni kongresowe zostanie zaproszona do udziału
w Krajoznawczej Trasie na Orientację przygotowanej i organizowanej przez Komisję Imprez na Orientację Zarządu Głównego PTTK.

W czasie obrad VII KKP planowane jest doroczne spotkanie członków honorowych PTTK, które będzie organizował i koordynował prezes Łódzkiego Oddziału PTTK Ryszard Mamenas oraz otwarte zebranie Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych. Przygotowana została również strona internetowa Kongresu viikongres.pttk.pl

Tradycją kongresów jest organizacja sejmików przedkongresowych w roku poprzedzającym kongres, którego organizatorami są krajoznwcy i regionaliści.

W roku 2019 odbyły się sejmiki przedkongresowe na terenie Polski:

15 lutego 2019 roku  Olsztynie ph. Szlak Kopernikowski zorganizowany przez Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK w Olsztynie,

30 marca 2019 roku w Krakowie ph. Krajoznawstwo w Małopolsce. Tradycja-współczesność-tożsamość zorganizowany przez Regionalne Forum Oddziałów PTTK Małopolski i Małopolski Krąg Seniorów PTTK,

14 września 2019 roku w Łodzi ph. Łódzkie – tożsamość, wspólnota, region zorganizowany przez  Oddział Łódzki PTTK, Uniwersytet Łódzki, Oddział PTTK w Zgierzu,

19-20 października 2019 roku w Lublinie ph. Unia Lubelska – jej historia i krajoznawczy wymiar zorganizowany przez Oddział Miejski PTTK im. A. Janowskiego w Lublinie,

26 października 2019 roku w Kielach ph. Krajoznawstwo w Świętokrzyskim – wczoraj, dziś i jutro zorganizowany przez Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach,

23 listopada 2019 roku w Końskich ph. Możliwości wykorzystania turystycznego zabytków Staropolskiego Okręgu Przemysłowego zorganizowany przez Oddział PTTK w Końskich.

Maria Janowicz /28 maja 2020/

Autorka logo VII Kongresu Krajoznawstwa Polskiego: Agata Cygańska