Uwaga, konkurs dla oddziałów PTTK!

 

Uwaga, konkurs dla oddziałów PTTK!

 

Zarząd Główny PTTK ogłasza konkurs ofert na realizację przedsięwzięć programowych dla dzieci i młodzieży.

Jakie oferty oddziałów mogą liczyć na wsparcie finansowe? Przede wszystkim zgodne z celami działalności statutowej PTTK, upowszechniające ją wśród uczniów. Premiowane będą innowacyjne i atrakcyjne przedsięwzięcia – w przypadku nowych pomysłów, zaś w przypadku działań z ugruntowaną pozycją – ich cykliczność i tradycje. Organizatorzy konkursu wezmą pod uwagę zasięg terytorialny (środowiskowy) przedsięwzięcia oraz liczebność uczestników, współpracę partnerską z innymi organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami, jednostkami samorządu terytorialnego.

ZG PTTK ustalił, że dofinansowane mogą być koszty noclegów, transportu, umów cywilnoprawnych, bilety wstępu, materiały promocyjne oraz inne niezbędne wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia. Na granty mogą liczyć organizatorzy wydarzeń, w których uczestniczy co najmniej 20 osób (w przypadku imprez dla osób z niepełnosprawnościami – co najmniej 10).

Minimalny wymagany wkład własny (rzeczowy i finansowy) to 15 proc. kwoty wnioskowanego wsparcia finansowego, wkład finansowy musi wynosić minimum 5 proc. kwoty wnioskowanej dotacji.

Na stronie www.pttk.pl można pobrać formularze zgłoszeniowe,  regulamin, który szczegółowo określa m.in. kryteria weryfikacji ofert, a także zobowiązania oddziału związane z podpisaniem umowy o dofinansowaniu przedsięwzięcia ze środków PTTK.

Oferty należy wysyłać pocztą do Biura Zarządu Głównego PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa lub elektronicznie na adres poczta@pttk.pl

Uwaga, każde przedsięwzięcie organizowane przez oddział PTTK zgłaszane do konkursu stanowi odrębną ofertę i należy ją złożyć na oddzielnym formularzu. Jeden oddział PTTK może zgłosić maksymalnie trzy oferty.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 stycznia, a wyniki konkursu zostaną opublikowane do 15 lutego na stronie internetowej PTTK.