Świętokrzyski Przedkongresowy Sejmik Krajoznawczy w Końskich

W cykl wydarzeń poprzedzających Kongres Krajoznawstwa Polskiego włączył się Oddział PTTK w Końskich oraz działające w jego strukturach Muzeum Regionalne PTTK i Komisja Opieki nad Zabytkami. Obrady toczące się pod hasłem: Możliwości wykorzystania turystycznego zabytków Staropolskiego Okręgu Przemysłowego miały miejsce 23 listopada 2019 roku w gościnnych progach budynku Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości.

styczeń-marzec/1(1)2020

W obradach  wzięło udział 77 osób. Honorowy patronat nad sejmikiem sprawowali: Anna Żak Stobiecka - Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach, Krzysztof Obratański - Burmistrz Miasta i Gminy Końskie oraz Jerzy Kapłon - prezes Zarządu Głównego PTTK. Wśród uczestników sejmiku znaleźli się między innymi: członkowie Honorowi PTTK Franciszek Midura, Andrzej Gordon, Andrzej Rembalski, Włodzimierz Szafiński i Jerzy Pabian, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach Tadeusz Sikora, członek Zarządu Głównego PTTK Jarosław Dąbrowski, regionaliści, społeczni opiekunowie zabytków i przedstawiciele muzeów z wielu regionów kraju. Spotkanie było okazją do wyróżnienia zasłużonych opiekunów zabytków.

Za sprawą niezwykle ciekawych wystąpień udało się określić nowe funkcje i możliwości promocji często zaniedbanych i niechcianych zabytków techniki zlokalizowanych nad Czarną Konecką i Kamienną. Udało się też zachęcić społeczność lokalną do aktywności w zakresie opieki nad zabytkami. W programie sejmiku znalazło się 11 referatów:

• Prof. Franciszek Midura, Koncepcja Ekomuzeum Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego jako integralnego czynnika ochrony krajobrazu kulturowego i przyrodniczego.
• Andrzej Danowsk,i Zabytki techniki – dziedzictwo niepotrzebne?
• Dr inż. Jarosław Boryca, „Syzyfowe prace” czyli specyfika prac remontowo-konserwacyjnych zabytkowego koła wodnego w Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi.
• Daniel Czernek, Z biegiem rzeki, z biegiem lat … zabytki przemysłu i techniki jako element krajobrazu kulturowego i przyrodniczego.
• dr Andrzej Rembalski, Imprezy promujące tradycje dawnego przemysłu w województwie świętokrzyskim.
• Krzysztof Obratański, Obecna sytuacja Muzeum Zagłębia Staropolskiego
w Sielpi.
• Dr Stanisław Nowak, Turystyka, opieka i wypoczynek - rola i miejsce w planach perspektywicznych regionu świętokrzyskiego.
• Wojciech Pasek, Działania PTTK na rzecz popularyzacji zabytków techniki na Ziemi Koneckiej.
• Dr Maciej Chłopek, W poszukiwaniu nowej funkcji użytkowej: zespół zakładu przemysłowego w Maleńcu.
• Paweł Kołodziejski, Wytapiamy kulturę. Sposoby popularyzacji i turystycznego wykorzystania dziedzictwa poprzemysłowego. Przykład Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.
• Włodzimierz Szczałuba, Inicjatywy społeczności lokalnej ożywienia terenu dawnej walcowni żelaza w Nietulisku Fabrycznym.

Dużym zainteresowaniem cieszył się towarzyszący obradom pokaz prac malarskich, ukazujących koneckie zabytki. Jego autorami byli uczestnicy plenerów, organizowanych przez Miejsko – Gminny Dom Kultury w Końskich oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie. W przeddzień sejmiku odbyło się posiedzenie Komisji Opieki nad Zabytkami Zarządu Głównego PTTK, połączone ze zwiedzaniem Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi.
Wszyscy uczestnicy zgromadzenia otrzymali pamiątkowe medale kolekcjonerskie w etui, okazjonalną pocztówkę oraz mogli skorzystać z pieczęci okolicznościowej. Pokłosiem sejmiku będzie publikacja książkowa zawierająca treści wystąpień oraz relację z jego przebiegu.

Kolejnym znaczącym przedsięwzięciem krajoznawczym Muzeum Regionalnego PTTK w Końskich będzie planowana na dzień 21 listopada 2020 roku ogólnopolska konferencja naukowa pt. Stanisław Nałęcz Małachowski – Konecczanin i pierwszy obywatel Rzeczypospolitej.

Wojciech Pasek

Fot. Ada Dębowska

bty