Dolina wygnańców w Wejherowie

Wchodzące w skład Małego Trójmiasta Kaszub­skiego Wejherowo może poszczycić się nie tylko pomnikiem swojego założyciela, który zimową porą przypomina postać Dartha Vadera, czy jed­nym z najstarszych założeń kalwaryjskich w Pol­sce, lecz także fragmentem miasta o intrygującej nazwie „Dolina wygnańców”.

Wielu turystów, którzy wypoczywają we wschod­niej części Pobrzeża Kaszubskiego, w razie niepo­gody decyduje się na zwiedzanie najbliższej oko­licy. Często ich celem jest Trójmiasto, Malbork bądź ruchome wydmy w Słowińskim Parku Narodo­wym. W ostatnich latach coraz większe uznanie zyskuje najstarsze z miast tzw. Małego Trójmiasta Kaszubskiego, czyli Wejherowo.

Ostatnia lokacja Jakuba Wejhera
Niespełna 50-tysięczne Wejherowo powstało na prawie chełmińskim w 1643 roku i jest ostatnim z miast założonych przez starostę malborskiego Jakuba Wejhera. Zwane, za sprawą barokowej kal­warii, Kaszubską Jerozolimą z roku na rok przy­ciąga coraz więcej odwiedzających zarówno w celach pątniczych, jak i tych, którzy chcą po pro­stu poznać dziedzictwo materialne i kulturowe północnych Kaszub, w czym pomaga im również niepowtarzalny szlak kaszubskiego abecadła.
Położona w północno-wschodniej części mia­sta dzielnica Śmiechowo Północ to typowo miesz­kalna część miasta, przez którą turyści najczęściej wjeżdżają do Wejherowa, kierując się od Gdyni czy Pucka drogą krajową nr 6. Sama nazwa Śmiechowo prawdopodobnie pochodzi od nazwiska zarządcy lub właściciela tego terenu niejakiego woja lub służebnego Smecha. Obszar ten przez wiele wie­ków zmieniał właścicieli, natomiast decyzja władz miejskich z pierwszej połowy lat 30. XX wieku zmieniła senną wieś w dynamicznie rozwijające się przedmieście.

Dolina wygnańców
Nazwa „Dolina wygnańców” przylgnęła do Śmie­chowa w 1934 roku. Był to na Pomorzu czas nie­zwykłej eksplozji demograficznej związanej ze sztandarową inwestycją II Rzeczypospolitej Pol­skiej, jaką była budowa portu w Gdyni. Z całej Polski ściągali na te tereny ludzie, często z niewielkim budżetem, aby „zacząć wszystko od nowa”. Szukali tu miejsca, aby postawić sobie chociażby prowizo­ryczne schronienie. Władze ówczesnego Wejhero­wa przyszły im z pomocą. Jak pisze Bogusław Breza w „Historii Wejherowa”: Odpowiedzią władz mia­sta było przeznaczenie nowych terenów na budo­wę osiedli robotniczych przy ulicy Gniewowskiej oraz na byłych gruntach śmiechowskich hr. Key­serlinga. Szczególnie to drugie wpłynęło bardzo pozytywnie na wizerunek Wejherowa, zmniejsza­jąc rozmiary bezdomności poprzez oddanie na bardzo znośnych warunkach działek budowlano­-ogrodniczych w ręce najuboższych wejherowian, zrzeszonych w powstałym w 1934 roku Towarzy­stwie Ogródków Działkowych i Małych Osiedli Podmiejskich. W wyniku działalności tego stowa­rzyszenia powstała dzielnica domków z ogrodami o podstawowym standardzie sanitarnym, chluba międzywojennego Wejherowa. Za symbol powsta­nia nowej społeczności można uznać uroczyste poświęcenie w dniu 20 września 1936 roku figurki Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej w centrum Śmiechowa.
Dopełnieniem dumy nowych mieszkańców z podniesienia ich standardu życia, przywrócenia godności jest hymn działkowców wejherowskich (słowa M. Pohl, muzyka E. Więcek):

Rozbrzmiewaj hasło „Królowej cześć”

z ogniska działek w dal zanieś

wieść oznajmiaj światu wszerz i wzdłuż,

że biednych braci nie będzie już

bo działki cudne, śmiejące, wonne,

dodały życia, przyniosły plon

Matce Królowej dzięki ogromne

na Chwałę Jej niech zabrzmi dzwon

bo działki dzwon

Fakt otrzymania kawałka ziemi na budowę małego skromnego domku był olbrzymim impul­sem do poprawy warunków życia wielu miesz­kańców Wejherowa. Na opisywanym terenie wydzielono łącznie 86 działek. Ponad osiemdzie­siąt procent działek przeznaczono dla bezrobot­nych i mało zarabiających robotników, a piętnaście procent otrzymali pracownicy umysłowi. W 1935 roku ogródki zwiedził wojewoda pomorski Stefan Kirtiklis, który przekazał na potrzeby mieszkań­ców pieniądze oraz 860 drzewek owocowych.

Figura Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej
Mimo iż nowi mieszkańcy „Doliny wygnańców” byli na dorobku, do ustawienia figury maryjnej podeszli z dużym zapałem. Zorganizowano liczne kwesty wśród mieszkańców i przedsiębiorstw, jakie wówczas działały na terenie Wejherowa i okolicy, np. Gościcińska Fabryka Krzeseł, młyn Cyrklafa czy sklep kolonialny Amandusa Gań­skiego. Wykonanie figury zlecono Ignacemu Zel­kowi z Torunia. Figura, łącznie z cokołem, ma około 3,5 metra wysokości i całość została wykonana z betonu. Solidne wykonanie umożliwiło prze­trwanie II wojny światowej. Już w październiku 1939 roku niemieccy żołnierze próbowali młotami rozbić figurę. Udało im się tylko odłupać główkę Dzieciątku Jezus. Jedna z miejscowych rodzin zabrała ją i potajemnie przechowywała przez cały czas wojny. Dopiero w kolejnym roku wojny nie­mieccy żołnierze przymusili grupę więźniów z aresztu w Wejherowie i zakopali figurę w ziemi. Po wojnie mieszkańcy wydobyli figurę i zawieźli do Torunia, aby ją odnowić. W pierwszą niedzielę maja 1946 roku dokonano ponownego poświęce­nia figury.
Sama figura Matki Bożej Królowej Polski jest obec­nie pod opieką parafii o tym samym wezwaniu, erygowanej w 1982 roku. Wiele osób przejeżdża­jących dawną drogą krajową nr 6 w maju bądź w dniach świąt maryjnych może wieczorami spotkać grupę miejscowych, śpiewających Litanię Loretańską bądź Apel Jasnogórski, co jest nie tylko aktem wiary, ale również przejawem utożsamia­nia się mieszkańców z miejscem o ciekawej histo­rii oraz podtrzymaniem kaszubskiej tożsamości zawartej w haśle: Më trzimómë z Bògã.

Śmiechowo dziś
Obecnie zabudowa Śmiechowa jest zróżnicowana. Dominuje współczesna jednorodzinna, a na skraju osiedla wielorodzinna. Między nowymi, dużymi piętrowymi domami dostrzec można małe parte­rowe domki, jakie zapewne z dużą wdzięcznością i dumą wznosili „wygnańcy”. Na ich cześć, kilka lat temu, nadano nazwę jednemu z rond, jakie znajdują się przy zjeździe z dawnej trasy krajowej nr 6 w ramach budowanego od lutego 2023 roku tzw. Węzła Zryw.

Tomasz Krampa
Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK, przewodnik turystyczny, Oddział PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni.

Pomnik Jakuba Wejhera – założyciela miasta Wejherowa fot. wejherowo.pl

Dzielnica Śmiechowo – widok z lotu ptaka fot. wejherowo.pl

Figura Matki Bożej Królowej Polski – wotum wdzięczności mieszkańców za poprawę ich warunków życia fot. Tomasz Krampa