Wśród wydm i bagien – 65 lat ochrony kampinoskiej przyrody

Obchodzący w tym roku jubileusz 65-lecia funkcjonowania Kampinoski Park Narodowy to drugi co do wielkości polski park narodowy. Położony w centralnej części kraju, u wrót War­szawy, stanowi z jednej strony istotne zaplecze turystyczno-rekreacyjne dla mieszkańców stolicy, jednocześnie będąc ostoją przyrodniczą, chroniącą niezwykle cenne ekosystemy.

Kampinoski Park Narodowy został powołany do funkcjonowania 16 stycznia 1959 roku. W 1999 roku uznany został przez Parlament Europejski za ostoję ptaków rangi europejskiej, a od 2000 roku jest rezerwatem biosfery UNESCO. Od 2004 roku ma rangę obszaru Natura 2000 zarówno ze względu na bogac­two gatunków ptaków, jak i na różnorodność zbiorowisk roślin­nych.

Park obejmuje leżące w pra­dolinie Wisły pozostałości dawnej Puszczy Kampinoskiej. Lasy zajmują około 73% jego powierzchni. Znaczący udział w składzie gatunkowym drze­wostanów mają sosna, olsza, brzozy oraz dęby. Charaktery­stycznym elementem kampino­skiego krajobrazu są pasy wydm (uważane za jedne z najlepiej za­chowanych kompleksów wydm śródlądowych w Europie) i są­siadujące z nimi pasy bagien. Na wydmach rosną głównie bory sosnowe, a gdzieniegdzie dąbrowy, na bagniskach zaś – olsy i łęgi. Na terenach nie­zalesionych występują równie cenne łąki oraz turzycowiska. Wśród rzadkich i chronionych roślin rosnących na tym tere­nie odnajdujemy m.in. brzozę czarną, chamedafne północną, sasankę łąkową i wężymord stepowy (relikty polodowcowe) oraz kruszczyka rdzawoczerwonego. Na terenie Parku stwierdzono występowanie prawie czterech ty­sięcy gatunków bezkręgowców, blisko 30 gatun­ków ryb, 13 gatunków płazów, sześć rodzimych gatunków gadów, ponad 200 gatunków ptaków (w tym blisko 150 lęgowych) i ponad 50 gatunków ssaków. Licznie występują łosie, sarny, lisy, jele­nie oraz bobry, spotykane są także bociany czar­ne, wilki oraz nieliczne rysie. Na niebie dostrzec można też bielika i orlika krzykliwego. Na teren Puszczy i parku dokonano zakończonej sukcesem reintrodukcji łosia, bobra i rysia.

Poza niezwykłymi walorami przyrodniczymi na terenie Puszczy Kampinoskiej znajdują się także liczne miejsca związane z historią naszego kraju i narodu. Znajdziemy tu mogiły powstańców stycz­niowych z 1863 roku (Kampinos, Zaborów Leśny, Izabelin), cmentarze i mogiły z września 1939 roku (m.in. Granica, Laski, Leszno, Zaborów) czy miejsca martyrologii z czasów II wojny światowej (Palmiry, Śladów). W Żelazowej Woli i Brochowie znajdują się obiekty związane z Fryderykiem Chopinem: dom jego urodzenia oraz świątynia, w której był chrzczony. Po zachodnim krańcu parku przebiega linia kolejki wąskotorowej, kursującej w sezonie tu­rystycznym na trasie Sochaczew – Wilcze Tułow­skie. W Granicy znajduje się skansen budownictwa puszczańskiego prezentujący typową zabudowę dawnych kampinoskich wsi. Nad Wisłą można jeszcze odnaleźć ślady dawnego osadnictwa olen­derskiego (cmentarze, formy terenu). Chwilę za­dumy wywołają pozostałości dawnych wsi we­wnątrz obszaru parkowego, gdzie dziś już nikt nie mieszka, a przyroda odzyskuje teren. Najmłodsi, choć pewnie nie tylko oni, chętnie odwiedzą Park Rozrywki Julinek funkcjonujący w miejscu daw­niej bazy cyrkowców.

Turystyka na obszarze Puszczy Kampinoskiej rozwijała się na długo przed utworzeniem parku. Jedne z pierwszych wycieczek organizował już w połowie XIX wieku dla swoich studentów w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnic­twa na Marymoncie Wojciech Bogumił Jastrzę­bowski. Knieje Puszczy Kampinoskiej przemierzyli m.in. Kazimierz Władysław Wójcicki, historyk literatury, zbieracz baśni i legend, Oskar Kolberg, krajoznawca, znakomity etnograf i muzyko­log oraz Karol Kurpiński, kompozytor, dyrygent i dyrektor opery warszawskiej. To do Puszczy Kam­pinoskiej 2 czerwca 1907 roku współzałożyciele Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego Aleksan­der Janowski oraz Kazimierz Kulwieć zorganizo­wali pierwszą pieszą wycieczkę na polskim niżu, co upamiętniono kamieniem w Starej Dąbrowie. Turyści na wyznaczenie pierwszych szlaków tury­stycznych musieli poczekać do końca lat dwudzie­stych XX wieku, natomiast pierwszy przewodnik ,,Cztery wycieczki do Puszczy Kampinoskiej” autor­stwa Jadwigi i Romana Kobendzów wydany został w 1929 roku. Z przyrodą i dziejami Kampinoskiego Parku Narodowego można zapoznać się w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Granicy, Centrum Edukacji w Iza­belinie oraz w Muzeum-Miejscu Pamięci w Pal­mirach. Do dyspozycji turystów jest dziś już ok. 360 km znakowanych szlaków pieszych oraz 200 km szlaków rowerowych, a także 10 ścieżek dydaktycznych i 3 spacerowe oraz 19 parkingów i 13 polan rekreacyjnych.
Czas mija, a Puszcza Kampinoska i Kampinoski Park Narodowy zachwycają niezwykłą przyrodą, historią i przyciągają turystów pragnących aktyw­nego odpoczynku na świeżym powietrzu.

Tekst i zdjęcia Dagmara Kowalska-Bijak, Szymon Bijak
Krajoznawcy, przyrodnicy, przewodnicy po Kampinoskim Parku Narodowym.
Zdjęcia główne Maciej Szajowski

Opuszczona wieś Ławy – jeden z charakterystycznych elementów kampinoskiego krajobrazu

Dawna „Kwatera Atomowa” jest dziś schroniskiem nietoperzy