Wieleń… ślady powiatowej świetności

Wieleń to 6-tysięczne miasteczko, położone przy obu brzegach Noteci, na terenie o dużej lesistości, między puszczami Drawską i Notecką. Jego nazwę etymologia ludowa tłumaczy jako „wiele jeleni”, a skojarzenie potęguje widniejący w herbie miasta jeleń. Niektórzy naukowcy wywodzą ją jednak od skróconej formy takich staropolskich imion jak Wielemir czy Wielemysł.

Tak jak wszędzie w Polsce, po 1989 roku część starych wieleńskich zakładów pracy upadła, jednak na ich miejscu pojawiły się nowe. Obecnie pracę dla mieszkańców miasta i okolicy zapewniają przede wszystkim: zakład koncernu „Kettler”, produkujący elementy tekstylne oraz tapicerowane do sprzętu wypoczynkowego i sportowego, wytwórnia przyczep samochodowych „Brenderup”, producent dzianin „Notex”, oraz tartak, wytwarzający również meble i opakowania.

Miasto ma bogatą przeszłość. Na kartach historii Wieleń pojawił się w 1108 roku jako ważny gród obronny na pograniczu wielkopolsko-pomorskim, następnie stanowił on siedzibę kasztelanii. Jako królewszczyzna gród dawany był w dzierżawę różnym możnym rodom. Prawa miejskie otrzymał między 1331 i 1350 rokiem. Od 1515 roku dobra wieleńskie należały do Górków, sto lat później przeszły na Czarnkowskich, potem na Kostków, wreszcie na Grudzińskich i Opalińskich. W 1673 roku obok starego założono tzw. nowe miasto, w którym rozwijało się sukiennictwo. W 1699 roku Wieleń przeszedł w ręce Sapiehów, którzy próbowali stworzyć tam wielkopańską rezydencję. Pamiątką po tym zamyśle jest okazały barokowy pałac, a także wiele podań, w których przechowała się pamięć o działalności Piotra Sapiehy.

W wieku XIX Wieleń należał do powiatu czarnkowskiego. Gdy Niemcy w 1887 roku powiększali liczbę powiatów w celu zintensyfikowania germanizacji, stolicę jednego z nich umieścili właśnie tam. Powiat czarnkowski podzielono na dwie części: wschodnią ze stolicą w Czarnkowie i zachodnią z siedzibą władz w Wieleniu. Ta nowa jednostka administracyjna nie przetrwała długo. Wkrótce wybuchła I wojna światowa, a potem w wyniku powstania wielkopolskiego obszar na lewym brzegu Noteci wszedł w skład odrodzonego państwa polskiego. Teren pierwotnego powiatu czarnkowskiego w 1920 roku podzielono jeszcze raz: część południowa stała się polskim powiatem ze stolicą w Czarnkowie, a z obszaru pozostawionego w granicach Niemiec utworzono powiat pilski z siedzibą władz w Trzciance.

Dla powiatu wieleńskiego już nie było miejsca.

Po II wojnie światowej tereny leżące na lewym brzegu Noteci należały do powiatu czarnkowskiego, a na prawym – do powiatu pilskiego (potem trzcianeckiego). Podczas reformy administracyjnej w 1973 roku w powiatach tych utworzono dwie gminy: Wieleń i Wieleń Północny. Gdy dwa lata później zlikwidowano powiaty, a teren znalazł się w granicach województwa pilskiego, usunięto ów sztuczny podział: od 1977 roku jest to jedna gmina. Jedyną pamiątką podziału jest przynależność Wielenia do dwóch diecezji: poznańskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej (granica przebiega na Noteci). Gdy w wyniku kolejnej reformy w 1999 roku utworzono powiat czarnkowsko-trzcianecki, gmina płynnie weszła w jego skład. Okazało się przy tym, że jest to jednostka o największej powierzchni (430,09 km kw.) w województwie wielkopolskim, ale o słabym zaludnieniu (29 osób/km kw.), bo 66 proc. jej obszaru zajmują lasy.

Co zwiedzić w Wieleniu

Warto zwrócić uwagę na pamiątki, które pozostały po powiecie wieleńskim. Państwo pruskie dbało o właściwą reprezentację, w związku z czym instytucje powiatowe otrzymały odpowiednie siedziby.

 • Starosta urzędował w eklektycznym budynku z 1895 roku przy obecnej ul. Chopina 9, w którym dzisiaj działa samorządowy dom pomocy społecznej. Wewnątrz zachowały się pozostałości stylowego wyposażenia.
 • Urząd Miasta i Gminy zajmuje gmach dawnego sądu grodzkiego z drugiej połowy XIX wieku, mający ze względu na funkcję bardziej surowy charakter (szkoda, że bryła budynku została w 1975 roku zeszpecona niezharmonizowaną nadbudową). Zwraca uwagę nietypowy, wąski i wysoki dom, stojący z tyłu za urzędem – to dawne więzienie z tego samego czasu. W sąsiedztwie stoi ładnie odnowiony budynek poczty z końca XIX wieku.
 • Na uwagę zasługuje też okazała szkoła z 1908 roku położona przy ul. Szkolnej, raczej zbyt duża na potrzeby miasta, które w chwili jej budowy liczyło tylko 4300 mieszkańców.
 • Zachowały się kamienice wybudowane w latach istnienia powiatu, przede wszystkim przy głównej ulicy przelotowej (Kościuszki). Najładniejszy dom, z secesyjną dekoracją elewacji frontowej zbudowany około 1900 roku mieści się przy ulicy Staszica 7.
  Poza tym można podziwiać m.in.:
 • rozciągnięty na długości 4 km i składający się z kilku dawnych jednostek układ przestrzenny (z placami Powstańców Wielkopolskich i Nowe Miasto jako centralnymi punktami dawnych oddzielnych organizmów miejskich),
 • wczesnobarokowy kościół o bogatym wyposażeniu, barokowy pałac Sapiehów (do oglądania tylko z zewnątrz),
 • imponujący kompleks zabudowań największego w Wielkopolsce domu pomocy społecznej (400 miejsc) prowadzonego przez siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi,
 • dom bractwa strzeleckiego z ok. 1850 roku (obecnie ośrodek kultury),
 • na wschód od miasta stoi zrujnowana wieża Bismarcka z 1902 roku – jedna z dwóch zachowanych w województwie budowli tego rodzaju, wznoszonych jako hołd dla dokonań kanclerza Rzeszy Niemieckiej.

Paweł Anders

Regionalista, autor przewodników turystycznych, członek honorowy PTTK, sekretarz redakcji kwartalnika „Kronika Wielkopolski”.

Podpisy

 1. Secesyjny dom przy ul. Staszica
 2. Szkoła przy ul. Szkolnej
 3. Urząd Miasta i Gminy w dawnym budynku sądu (po prawej) i sąsiadujące z nim dawne więzienie
 4. Sąd i poczta w Wieleniu w latach 20. XX wieku
 5. Wizerunek herbowy Wielenia pochodzi z XVI-wiecznej pieczęci miejskiej używanej jeszcze do XIX wieku